Aranan Kelime
Teklif Talebi
Yasal Denetim
Consulta yüksek kalitede denetim hizmetleri sunmaktadır. Consulta, SPK, BDDK VE EPDK Mevzuatı kapsamında bağımsız denetim yetkisi almış bir bağımsız denetim şirketidir.
Mali Tablo Denetimi ve Raporlanması
Mali Tablo Denetim Hizmeti, mali tablolara yansımış tutarların ve ilgili dipnotların dayanağını oluşturan delillerin örnekleme yoluyla incelenmesini, kullanılan muhasebe prensiplerinin değerlendirilmesini, mali tabloların hazırlanması sırasında yapılmış olan hesaplama ve tahminlerin değerlendirilmesini, mali tabloların yapısının genel olarak değerlendirilmesini içerir.
Türk Ticaret Kanunu Danışmanlığı
01.07.2012 ve 01.01.2013 tarihlerinde yürürlüğe girmiş olan Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda, kurumsal yönetim ilkeleri benimsenmekte olup, şirketlerde şeffaflığı sağlamak amacıyla, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme yükümlülüğü devreye girmektedir. Getirilen yeni düzenlemelerle şirket yönetim kurullarına ilave sorumluluklar yüklenilmiştir.
Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi (YFRÇ)
Bilindiği gibi; Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulama kapsamını belirleyen 26.08.2014 tarih ve 29100 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 26 sayılı Kurul Kararı ile genel olarak kamu yararını ilgilendiren kuruluşların münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartları uygulamasını zorunlu kılmış, diğer işletmelerin ise isteğe bağlı olarak TMS uygulamasına izin vermişti.