Aranan Kelime
Teklif Talebi
Teşvik Hizmetleri
Çözüm ortaklarımız ile birlikte şirketlerin yeni yatırımlara başlamadan önce yapacakları yatırımlarla ilgili olarak; Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu istisnası, Katma Değer Vergisi istisnası, Vergi, resim ve harç istisnası, Kredi tahsisi, Arsa tahsisi, Diğer Destekler.
Teşvik, Muafiyet, İstisna Tasdik Hizmeti
Vergi, Teşvik, İstisna , gümrük, dış ticaret mevzuatları teknik ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu konularda uyuşmazlıkların çözümü ise tam anlamıyla bir uzmanlık işidir.
Turquality Hazırlıkta Consulta Farkı
Turquality, global Türk markaları oluşturmak amacıyla yürütülen bir devlet destekli teşvik programıdır. Turquality programı şirketlerin markalaşmaları için gerekli kurumsallaşma çalışmalarında ve uluslar arası pazarlama çalışmalarında hibe desteği sağlayarak şirketlere katkı sağlamaktadır.
Çok Tehlikeli Sınıftaki İşyerlerinde Teşvik Uygulaması

 

İşyeri tehlike sınıfları, işyerinde yapılan işe göre üç temel kategoriye

ayrıştırılmaktadır. Bunlar, az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli

işlerdir.Çok tehlikeli işlerde iş kazası riskinin yüksekliği sebebiyle,

işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği yönünde tedbirlerini arttırması

amacıyla teşvik uygulanmaya başlanmıştır.

 

Buna göre, 3 yıl içerisinde ölümlü ya da sürekli iş göremezlik geliri

bağlanmasıyla sonuçlanan iş kazası olmaması durumunda işveren

işsizlik sigortası primi %1 azaltılarak uygulanmaktadır.

 

Yasal Dayanak

23.04.2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren

6645 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanuna eklenen Ek Madde 4

kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı

bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle

sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların

işsizlik sigortası işveren payı teşvik olarak bir sonraki takvim

yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak alınacağı

hüküm altına alınmıştır.

 

31.12.2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren

"Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan

İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden

Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" ile söz

konusu teşvikin nasıl uygulanacağı açıklanmıştır.

 

Teşvikten Yararlanma Şartları

Teşvikten faydalanabilmek için, faydalanmaya başlanılmasından

önceki 3 yıllık sürede şartları sağlamış olmalıdır.

Bu şartlar şunlardır;

 

a) İşyerinin çok tehlikeli sınıfta yer alması gerekmektedir.

 

b) İşverenin Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan

işyerlerinde her ay toplamda ondan fazla çalışanı bulunması

gerekmektedir.

 

c) Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası

meydana gelmemesi şarttır.

 

ç) İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş

sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, iş güvenliği

uzmanı ve işyeri hekimi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum

ve kuruluşlar ile yapılmış bir sözleşmesinin bulunması şarttır.

Şartlara Esas 3 Yılın Hesabı

 

Teşvikten yararlanmaya esas şartların sağlanması gereken süre,

teşvikten yararlanmaya başlanılacak takvim yılından bir önceki

yılın son ayından/döneminden başlanılarak geriye doğru üç yıl

olarak hesaplanır.

 

Teşvikten yararlanmaya esas şartların sağlanması gereken üç yıllık

süre, bir takvim yılı içerisinde Ocak ayı dışında diğer aylarda ilk

defa tescil edilen işyerleri için tescil edildiği tarihi takip eden

takvim yılının Ocak ayından itibaren hesaplanır.

Örneğin: 12/2/2016 tarihinde açılmış olan işyeri, 2017/Ocak ila

2019/Aralık aylarında şartları sağlaması kaydıyla bu teşvikten

2020/Ocak ayından itibaren yararlanabilecektir.

 

Çalışan Sayısı Hesabı

 

Çalışan sayısının toplamda ondan fazla olup olmadığının

tespitinin yapılması gerekir.

Bunun için,

 

a) Çalışan sayısının hesabında, aynı işveren tarafından Türkiye

genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılan

toplam sigortalı sayısı esas alınır.

 

b) Asıl işveren alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde alt işverenin

çalışanları asıl işverenin toplam çalışan sayısına veya asıl işverenin

çalışanları alt işverenin toplam çalışan sayısına dahil edilmez.

 

c) Stajyerler sayıya dahil edilmez.

 

ç) İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve

ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.

 

d) Her bir ayda Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve

hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki

aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülür.

 

e) Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar, toplam sigortalı

sayısına dahil edilir.

 

 

Teşvikten Yararlanma Süresi

 

Teşvikten yararlanma süresi, işyerinin teşvikten yararlanmaya esas

şartları sağladığı üç yıllık süreyi takip eden takvim yılından geçerli

olmak üzere üç yıldır.

 

Örneğin, Şartları 2018/Ocak ila 2020/Aralık ayları arasında

sağlayan işyeri, 2021/Ocak ayı ila 2023/Aralık ayları arasında şartları

sağlamaya devam etmesi halinde bu süre boyunca teşvikten

yararlanabilecektir.

 

Teşvikten yararlanmak için yapılacak işlemler ve başvuru

Kural olarak başvuru şartı bulunmuyor.

 

Sadece, teşvik uygulamasına son verilmiş işverenler varsa, tekrar

yararlanmayı talep etmesi halinde başvuru gerekmektedir.

 

Teşvikin hesaplanması

 

3 yıl süreyle, sigortalılara ilişkin prim ödeme gün sayısı dikkate

alınmak suretiyle prime esas kazançlar üzerinden %1 olarak

hesaplanarak tahsil edilir.

 

 

Teşvik uygulamasının sona erdiği haller

 

Teşvikten yararlanılacak üç yıllık sürede aşağıda belirtilen

durumlardan herhangi birinin oluşması halinde teşvik

uygulamasına son verilir:

 

a) İşyerinin tehlike sınıfının düşmesi halinde takip eden ay

başından itibaren işyerinin teşvik uygulamasına son verilir.

 

b) Çalışan sayısının on ve altına düşmesi halinde takip eden ay

başından itibaren işyerinin teşvik uygulamasına son verilir.

 

c) Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası

meydana gelmesi halinde, ilgili durumun tespit edildiği tarihi

takip eden ay başından itibaren işyerinin teşvik uygulamasına son

verilir.

 

ç) İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş

sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, İSG uzmanı

ve işyeri hekimi ya da İSG Hizmetleri Yönetmeliğine göre

Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar ile yapılmış bir

sözleşmesinin bulunmaması halinde, iş sağlığı ve güvenliği

hizmetlerinin alınmadığı ay başından itibaren işyerinin teşvik

uygulamasına son verilir.

 

d) İşsizlik sigortası primi işveren payı teşvikinden yararlanma

süresinde işyerinin kapanması halinde, işyerinin kapandığı

tarihten itibaren teşvik uygulamasına son verilir

Asıl işveren alt işveren ilişkisinin kurulduğu işyerlerinde alt

işverenin asıl işverene bağlı işyerinde ölümlü veya sürekli iş

göremezlik ile sonuçlanan iş kazası yaşanması halinde alt

işverenin ve asıl işverenin teşvik uygulamasına son verilir. Asıl

işverenin işyerinde ölümlü veya sürekli iş göremezlik ile

sonuçlanan iş kazası yaşanması halinde alt işverenin teşvik

uygulamasına son verilmez.

 

 

 

Diğer Hususlar

 

  • Teşvikten haksız olarak yararlanma durumunun olması halinde

işverenlerin eksik ödedikleri primler, gecikme cezası ve

gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilir.

 

  • Teşvikten yararlandıktan sonra, teşvikten yararlanmaya esas

şartların arandığı üç yıllık sürede veya teşvikten yararlanılan üç

yıllık sürede, ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş

kazasının meydana geldiğinin tespit edilmesi halinde, teşvikten

yersiz yararlanılmış sayılacağından, teşvikten yararlanılan tüm

aylara ilişkin ödenen işsizlik sigortası işveren hissesi primleri

gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil

 

 

  • Teşvikten yararlanan işverenlerden, ölümlü veya sürekli iş

göremezlikle sonuçlanan iş kazalarını bildirmeyenlerin veya geç

bildirenlerin kapsama giren tüm işyerleri için iş kazasının

meydana geldiği tarihten itibaren eksik ödedikleri işsizlik

sigortası işveren hissesi primleri, gecikme cezası ve gecikme

zammı ile birlikte tahsil edilir. Bu işverenler, teşvikten iş

kazasının tespit edildiği tarihi takip eden aydan itibaren beş yıl

süre ile yasaklanırlar.