Aranan Kelime
Teklif Talebi
Bağımsız Denetim
Bağımsız Denetim, şirketlerin mali tablolarının finansal raporlama standartları doğrultusunda incelenerek işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını doğru ve gerçek şekilde gösterip göstermediği konusunda denetçi şirket tarafından görüş bildirmesini içerir.
Kurumsal Raporlama
Kurumsal Raporlama, finansal ve finansal olmayan bilgilerin birlikte raporlanmasından oluşur.
Raporlama
Raporlama Hizmetleri kapsamında müşterilerimize aşağıda belirtilen konularda destek olmaktayız:
Tam Tasdik (YMM) Hizmeti
Türk Vergi sistemi mükellefin beyan esasına dayalı olması nedeniyle yapılan beyanların defter kayıtlarına uygun olmasını, defter kayıtlarının kanunen şekli ve içerikleri belli belgelere dayanması gerektiğini çatısı altında oluşturulmuş bir sistemdir.
UFRS Raporlaması
Kurumsal Raporlama, finansal ve finansal olmayan bilgilerin birlikte raporlanmasından oluşur. Şirket yöneticileri de işletme için karar verirken, finansal bilgilerin yanı sıra, markanız, pazar payı, müşteri memnuniyeti ve insan sermayesini karar verme aşamasında değerleme ölçüsü olarak ele almaktadırlar.
Mali Tablo Denetimi ve Raporlanması
Mali Tablo Denetim Hizmeti, mali tablolara yansımış tutarların ve ilgili dipnotların dayanağını oluşturan delillerin örnekleme yoluyla incelenmesini, kullanılan muhasebe prensiplerinin değerlendirilmesini, mali tabloların hazırlanması sırasında yapılmış olan hesaplama ve tahminlerin değerlendirilmesini, mali tabloların yapısının genel olarak değerlendirilmesini içerir.
Türk Ticaret Kanunu Danışmanlığı
01.07.2012 ve 01.01.2013 tarihlerinde yürürlüğe girmiş olan Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda, kurumsal yönetim ilkeleri benimsenmekte olup, şirketlerde şeffaflığı sağlamak amacıyla, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme yükümlülüğü devreye girmektedir. Getirilen yeni düzenlemelerle şirket yönetim kurullarına ilave sorumluluklar yüklenilmiştir.
Hata, Hile , Usülsüzlük Denetimi
Globalleşen ekonomi ve küresel dünyamızda şirketler büyüdükçe, kontrolleri de zayıflamaktadır. Bu kontrolsüzlük, kötü niyetli çalışanlar vasıtasıyla, şirketlerin varlıklarında bilinçli ve usulsüz olarak azalmaya sebep olabilmektedir. Bu suçlar, şirketlerin yatırımcıları, hak sahipleri, yasal otoriteler tarafından büyük önem taşır.
Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi (YFRÇ)
Bilindiği gibi; Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulama kapsamını belirleyen 26.08.2014 tarih ve 29100 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 26 sayılı Kurul Kararı ile genel olarak kamu yararını ilgilendiren kuruluşların münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartları uygulamasını zorunlu kılmış, diğer işletmelerin ise isteğe bağlı olarak TMS uygulamasına izin vermişti.