Aranan Kelime
Teklif Talebi
Neden Süreç Yönetimi, Neden ARIS?
İş süreçlerinin modellenmesi ve yönetimi işimizin mevcut durumda nasıl yapıldığını göstermektedir. Süreç yönetimi terminolojisinde bu durum As-is olarak ifade edilmektedir.
Süreç Yönetimi ve İşletmelerdeki Kazanımları
Yüzyıllar önce işler bireyler üzerinden yürüyordu. Yani süreç açısıyla bakarsak, iş bölümü kavramı oluşmamış, çalışanlar işin tüm parçalarını uçtan uca yapıyordu. Bu da aynı kişilerin araştırma yapması, ürünü yaratması, satması ve dağıtması anlamına geliyordu. Bugünkü küçük işletmeler gibi denilebilir. Daha sonraki yıllarda Adam Smith’in iş bölümü (“Division of Laber”) kuramını ortaya koyması ile bugün iş fonksiyonları dediğimiz (görevleri yerine getirmek için yapılan aktiviteler) yapıyı oluşturmuş ve bugünkü çalışma yapısının temelini yaratmıştır. Ama gün geçtikçe şirketler, ürün/hizmet ve pazar payı açısından segmentlere ayrılmış ve kompleks bir yapı halini almaya başlamıştır. Bu kompleks yapının yönetimi de giderek zorlaşmıştır.
Başarıda Süreç Yönetimi ve E-devlet Uygulamaları
Vatandaşlar, ülkede yaşayan veya bir nedenle bulunan insanlar, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve hatta diğer ülkeler bile kamu kurumlarının hedef kitlesini, hizmetlerini sunduğu networkleri oluşturur. Bu nedenle kamuda tam bir müşteri sınıflandırması yapmak güçtür. Ayrıca, kamu kurumlarında kural ve prosedürlerin etkinliği, hesap verebilirlik, şeffaflık, halk faydasını gözetme gibi yükümlülüklerin de iş yapış şekilleri üzerinde büyük bir etkisi bulunmaktadır. Kamu kurumlarının performansı ise sosyal amaçların yerine getirilip getirilmediğiyle ölçülmektedir.
Süreç Mükemmelliği

İş Süreçlerinin Yönetimi

Süreç Yönetimi Sistemi; iş süreçlerinin tasarımı, sürdürülmesi, müşteri ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması için sürekli değerlendirme, analiz ve iyileştirmelerini kapsayan bir çevrimdir. Süreç Yönetimi ile kurumların mevcut ve yeni bilgi ve kaynaklarını daha etkin, daha verimli, daha uyumlu ve daha yüksek kapasitede faaliyet göstermeleri hedeflenmektedir.

Süreç yönetimi çalışması yapılırken aşağıdaki sorular cevaplanması gerekmektedir:

 • Şirket nasıl bir organizasyon yapısı,vizyon ve teknolojik altyapısı ile süreçlerini yönetmelidir?
 • Süreçler uçtan uca iç müşteri bakış açısına sahip olarak modellenmiş midir?
 • Şirket içinde birbirlerini tekrar eden işler yapılmakta mıdır?
 • Şirket bünyesinde yapılması gerektiği düşünülen ancak hayata geçmemiş süreçler bulunmakta mıdır?
 • Şirketin organizasyon modeli ile süreçleri uyumlu bir yapıda mıdır?
 • Süreçlerde koordinasyon, yetki ve sorumluluk karmaşası var mıdır?

Süreç Yönetiminin Getirileri:

 • Süreçlerin akış şemaları oluşturulacağından, yapılan işler bir bütün halinde görülebilir.
 • Süreç yönetimi kurumda/birimde yapılan faaliyetlerin işler bazında ortaya çıkarılmasını sağlayarak iş/süreç bazlı bir kontrol sağlar.
 • Süreçlere performans göstergesi ve hedef tanımlandığı için süreçlerin kendi akışı içerisinde bırakılması yerine hedefine ulaşması yönündeki çabaları içerecek şekilde yönetilmesi sağlanır.
 • Süreçler için hedefler konulacağından, hedeflerin gerçekleşmemesi durumunda iyileştirmeye açık alanlar rahatlıkla tespit edilmiş olur.
 • Her bir sürecin sahibi/sorumlusu belirlenerek hangi işin kim/kimler tarafından yapıldığı net biçimde ortaya konur.
 • Her bir sürecin etkin biçimde işleyebilmesi için gerekli girdi ve tedarikçiler, ortaya çıkan çıktılar ve müşteriler belirlenir. Böylece süreçte herhangi bir sorun yaşandığında bunun nereden kaynaklandığı rahatlıkla bulunabilir.

Consulta olarak, uçtan uca süreç yönetimi mantığı ile, kurumların tüm birimlerinin bütünleşik bir yapıda çalışarak süreçlerinin iyileştirilmesine ve darboğazlarından kurtulmasına yardımcı olmakta, is kalitelerini ve üretkenliğini artırmakta, kaynaktan ve zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olmaktayız.

Consulta İş Süreç Yönetimi Metadolojisi

İş Süreçleri Yönetimi projelerimizde PRIME metodolojisini kullanıyoruz. PRIME,  kapsamlı, kanıtlanmış ve süreç geliştirmeye yönelik bir  danışmanlık metodolojisidir.

PRIME methodolojisi ile,

 • Öngörülebilir sonuçları
 • Projeleri planlama kolaylığı
 • Gerekli yetkinlikleri ve araçları belirleme kolaylığı
  sağlanmaktadır.
ARIS ile Risk ve Uyum Yönetimi ~ GRC
Büyüyen regülasyon ortamı, iş ve süreçlerin pazar ve regülasyonlardaki değişikliklerden direkt etkilenmesi, daha da karmaşıklaşması, kurumları kontrollü olmaya odaklamıştır. Şirketlerin kontrolde olduklarını destekleyecek süreçler hızlıca tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. Ancak çok fazla kontrole odaklanmak insanların gerçekte odaklanmaları gereken işlerini olumsuz etkiler.
ARIS Süreç Yönetimi - Process Governance
Dünya klasmanında süreçler, dünya standartlarında yönetim ister. Çok hızlı değişim gösteren dış çevreye ayak uydurabilmek için şirketlerin politika, prosedür ve iş modeli çok hızlı değişim gösterebilmektedir.
Süreç Yönetime Geçiş
Süreç Yönetimi; süreçlerin tasarımı, sürdürülmesi, müşteri ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması için sürekli değerlendirme, analiz ve geliştirmeleri kapsayan bir çevrimdir.