Süreç Mükemmelliği

İş Süreçlerinin Yönetimi

Süreç Yönetimi Sistemi; iş süreçlerinin tasarımı, sürdürülmesi, müşteri ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması için sürekli değerlendirme, analiz ve iyileştirmelerini kapsayan bir çevrimdir. Süreç Yönetimi ile kurumların mevcut ve yeni bilgi ve kaynaklarını daha etkin, daha verimli, daha uyumlu ve daha yüksek kapasitede faaliyet göstermeleri hedeflenmektedir.

Süreç yönetimi çalışması yapılırken aşağıdaki sorular cevaplanması gerekmektedir:

 • Şirket nasıl bir organizasyon yapısı,vizyon ve teknolojik altyapısı ile süreçlerini yönetmelidir?
 • Süreçler uçtan uca iç müşteri bakış açısına sahip olarak modellenmiş midir?
 • Şirket içinde birbirlerini tekrar eden işler yapılmakta mıdır?
 • Şirket bünyesinde yapılması gerektiği düşünülen ancak hayata geçmemiş süreçler bulunmakta mıdır?
 • Şirketin organizasyon modeli ile süreçleri uyumlu bir yapıda mıdır?
 • Süreçlerde koordinasyon, yetki ve sorumluluk karmaşası var mıdır?

Süreç Yönetiminin Getirileri:

 • Süreçlerin akış şemaları oluşturulacağından, yapılan işler bir bütün halinde görülebilir.
 • Süreç yönetimi kurumda/birimde yapılan faaliyetlerin işler bazında ortaya çıkarılmasını sağlayarak iş/süreç bazlı bir kontrol sağlar.
 • Süreçlere performans göstergesi ve hedef tanımlandığı için süreçlerin kendi akışı içerisinde bırakılması yerine hedefine ulaşması yönündeki çabaları içerecek şekilde yönetilmesi sağlanır.
 • Süreçler için hedefler konulacağından, hedeflerin gerçekleşmemesi durumunda iyileştirmeye açık alanlar rahatlıkla tespit edilmiş olur.
 • Her bir sürecin sahibi/sorumlusu belirlenerek hangi işin kim/kimler tarafından yapıldığı net biçimde ortaya konur.
 • Her bir sürecin etkin biçimde işleyebilmesi için gerekli girdi ve tedarikçiler, ortaya çıkan çıktılar ve müşteriler belirlenir. Böylece süreçte herhangi bir sorun yaşandığında bunun nereden kaynaklandığı rahatlıkla bulunabilir.

Consulta olarak, uçtan uca süreç yönetimi mantığı ile, kurumların tüm birimlerinin bütünleşik bir yapıda çalışarak süreçlerinin iyileştirilmesine ve darboğazlarından kurtulmasına yardımcı olmakta, is kalitelerini ve üretkenliğini artırmakta, kaynaktan ve zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olmaktayız.

Consulta İş Süreç Yönetimi Metadolojisi

İş Süreçleri Yönetimi projelerimizde PRIME metodolojisini kullanıyoruz. PRIME,  kapsamlı, kanıtlanmış ve süreç geliştirmeye yönelik bir  danışmanlık metodolojisidir.

PRIME methodolojisi ile,

 • Öngörülebilir sonuçları
 • Projeleri planlama kolaylığı
 • Gerekli yetkinlikleri ve araçları belirleme kolaylığı
  sağlanmaktadır.