Türk Ticaret Kanunu Danışmanlığı
01.07.2012 ve 01.01.2013 tarihlerinde yürürlüğe girmiş olan Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda, kurumsal yönetim ilkeleri benimsenmekte olup, şirketlerde şeffaflığı sağlamak amacıyla, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme yükümlülüğü devreye girmektedir. Getirilen yeni düzenlemelerle şirket yönetim kurullarına ilave sorumluluklar yüklenilmiştir.

01.07.2012 ve 01.01.2013 tarihlerinde yürürlüğe girmiş olan Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda, kurumsal yönetim ilkeleri benimsenmekte olup, şirketlerde şeffaflığı sağlamak amacıyla, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme yükümlülüğü devreye girmektedir. Getirilen yeni düzenlemelerle şirket yönetim kurullarına ilave sorumluluklar yüklenilmiştir.

Bu anlamda muhasebe kayıt düzeni ve prensipleri ile birlikte bağımsız denetim konusunda da yeni düzenlemeler getirilmiştir. Kanunda şirketlerin mali yapılarını şeffaf ve tutarlı olarak ortaya koymak amacıyla, halka açık olsun veya olmasın Kanunda tanımlanan ölçekteki şirketlere (Kanun ölçek tanımını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu'nun görüşleri alınarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na devretmiştir) muhasebe ve finansal raporlama konularında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından yayımlanan, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’na uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları’nı uygulama mecburiyeti getirilmiştir.

Bu kapsamda işletmelerin yeniden yapılanmaya ihtiyaçları vardır. Bu yapılanmada son dakikaya kalmamak için işletmelerin bir yol haritası belirleyip yeniden yapılanma için çalışmaya başlamasının, şirketlerin çıkarına olacağı kaçınılmazdır.

İşletmelere Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Uyum Sağlama, Yeniden Yapılanma Konusunda Danışmanlık,
İşletmeler, Kuruluş ve Düzenlemeleri Konusunda Danışmanlık,
Türk Ticaret Kanunu ve ilgili kanunlar çerçevesinde Anonim Ortaklık veya Limited Şirketlerin kurulması ile ilgili danışmanlık hizmetleri şu kapsamlardan oluşmaktadır;

Yeni Türk Ticaret Kanunundan doğacak değişikler konusunda danışmanlık, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, Ticaret Kanunu, Yabancı Sermaye Hukuku konularının Şirket kuruluş ve işletmesindeki etkileri ile ilgili danışmanlık, Şirket Ana Sözleşmesinin düzenlenmesi, yasa veya şirket değişiklikleriyle uyumlu hale getirilmesi, Hissedar Sözleşmesinin, Ortaklık Sözleşmesinin, Şirket Tüzüğünün düzenlenmesi, değiştirilmesi, Sermaye artırımı/azaltımı sözleşmelerinin düzenlenmesi, Yönetim Kurulu ve Hissedarlar Toplantısının düzenlenmesi ve yürütülmesi, İlgili kanunlardan kaynaklanan Şirket Yükümlülükleri, Azınlık Hakları, Hissedar Hakları konularında danışmanlık, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Yöneticilerin sorumluluk ve yükümlülükleri hakkında danışmanlık, Muhtelif Tüzel Kişiliklerin işletilmesi ve yönetilmesi konusunda araştırma ve danışmanlık, Şirket ve ortaklıkların vergi konularında araştırma ve danışmanlık, Şirket, ortaklık ve diğer tüzel kişiliklerin Ticaret Sicili, Ticaret/Sanayi Odaları ve diğer ilgili merciler ile ilişkileri, kayıtları ve üyelikleri hakkında danışmanlık.

ŞİRKET KONULARINDA DANIŞMANLIK

Ortaklık, İşletme, Operasyon, Şirket Bölünmesi, Yeniden Yapılandırma, Devralma, İşletme Yönetimini almak​ kapsamından oluşmaktadır.

ULUSLAR ARASI ŞİRKETLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİ KONUSUNDA DANIŞMANLIK

İrtibat Bürosu, Şube, Franchise, Acente, Distribütor, Joint Ventures (Ortak Girişim), Merger & Acquisitions (Birleşme & Devralma) kapsamından oluşmaktadır.

ŞİRKET YÖNETİM VE UYGULAMALARI HAKKINDA DANIŞMANLIK

Kurumsal Yönetim, Şirket Anayasası, Şirket Davranış Kuralları, Şirket Etik Kuralları, Aile/Şirket Vizyon ve Değerleri, Tarafların ilişkilerini hızlandıracak yasal ve yönetim çerçevesinin hazırlanması konusunda danışmanlık kapsamından oluşmaktadır.

YABANCI YÖNETİCİLERE ORYANTASYON HİZMET

Yabancı Yatırımlar ve Uluslararası Şirketlerle ilgili Türk mevzuatı konusunda oryantasyon, Türk Ticaret Kanunu oryantasyonu, Yabancı Sermaye Hukuku oryantasyonu, Yabancıların Çalışma İzni oryantasyonu, İş Kanunu oryantasyonu, Alım Satım Hukuku oryantasyonu, Vergi Hukuku oryantasyonu, Tüketici Hakkının Korunması Hukuku oryantasyonu, Kıymetli Evrak Hukuku oryantasyonu, Şirketin ana faaliyet konusuyla ilgili mevzuat oryantasyonu kapsamından oluşmaktadır.