Turquality Hazırlıkta Consulta Farkı
Turquality, global Türk markaları oluşturmak amacıyla yürütülen bir devlet destekli teşvik programıdır. Turquality programı şirketlerin markalaşmaları için gerekli kurumsallaşma çalışmalarında ve uluslar arası pazarlama çalışmalarında hibe desteği sağlayarak şirketlere katkı sağlamaktadır.

Bir marka, logodan ve isimden ibaret değildir. İyi bir marka olmak aslında tüketicisine veya müşterisine belli bir ürünü (mamul veya hizmet), belli özelliklerde ve sürekli olarak (kesintisiz) sunabilmek demektir. Bildiğimiz anlamda bir logonun veya ismin bir pazarda başarılı olarak markalaşabilmesi için sunduğu özelliği her seferinde aynı şekilde sunabilmesi, yani müşterinin markadan beklentisini tam olarak ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmesi gereklidir- bu aynı zamanda kalitenin de tanımlarından biridir. Bu anlamda incelendiği zaman görülmektedir ki, marka olmak sunulan ürünü oluşturan süreçlerin sürekliliği ile doğru orantılıdır.

Şirketlerin Turquality hazırlık çalışmalarında yaptığı başlıca hatalara göz atacak olursak;

  • Şirketler, marka yönetiminin ve gücünün sadece yapılan reklamlar ve bilinirlik olduğu yanılgısı ile Turquality denetimine hazırlanmaktadır. Turquality kapsamında, global bir Türk markası yaratma programı olarak, marka gücünü oluşturan süreçlerin olgunluk seviyesi ve sürekliliği önemli inceleme alanlarından biridir. Olgunluk seviyesi kısaca, global standartlara uygunluğu, bir sürecin kapsamı, takip ve denetim sistemi ile altyapısı incelenerek anlaşılmaktadır. Süreklilik ise, iş yapış biçimlerinin ve performans kriterlerinin tanımlı olması, şirketin kişi bağımsız bir şekilde kurumsal olarak yönetilmesi, şirketin performans odaklı ve öğrenen bir organizasyon olması olarak tanımlanabilir.
  • Genel olarak, hazırlık süreci, bir dokümantasyon çalışması olarak görülmektir. Aslında Turquality, şirketi uluslararası rekabete hazırlayan bir dönüşüm programıdır. Hazırlanmak için sadece şirkette yapılanların dokümante edilmesi yeterli değildir. Dönüşüm beraberinde kurumsallaşmayı ve ciddi bir eğitim sürecini getirmektedir. Önemli olan şirketin rekabetçi gücünü ön plana çıkartacak süreçlerin şirket içinde oluşturulması ve çalışanlarca içselleştirilmiş bir şekilde uygulanmasıdır. Dokümantasyon ise şirketin öğrenmesine, süreçlerin ve performansın takibine ve sürekli gelişime katkıda bulunacak bir adım olarak görülebilir.
  • Şirket stratejilerinin yazılı olmasının veya üst yönetim tarafından biliniyor olmasının stratejik yönetim için yeterli olduğu şeklinde bir düşünce bulunmaktadır. Stratejilerin en üst düzey yöneticiler tarafından belirlenmesi ve hatta yazıya dökülmesi tek başına stratejik yönetim için yeterli değildir. Esas mesele stratejilerin günlük operasyonlara, üst yönetimin yanısıra orta ve alt kademe yöneticilerinin karar mekanizmalarına da yansıtılabilmesindedir. Bu ise öncelikle stratejilerin tüm çalışanlarca (özellikle orta ve alt kademe yönetici pozisyonlar) içselleştirilmesine bağlıdır. Doğru proje portföyünün ve proje yönetim modelinin oluşturularak stratejilerin gerektirdiği ürün, hizmet, süreç dönüşümleri şirket içinde hayata geçirilebilir. Sonraki adım olarak, stratejilerin başarısını ölçecek /takip edecek performans metriklerinin belirlenerek birim – birey hedefleri ile entegre edilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, Turquality hazırlık çalışmalarının sadece bir denetime hazırlık çalışması olarak değil, aynı zamanda bir kurumsal dönüşüm programı olarak ele alınması gerekmektedir. Bu anlamda genel olarak yapılabilen hataları pas geçecek şekilde şirketin öncelikle kurumsal dönüşüme hazırlanması, sonrasında da kurumsal dönüşüm çalışmalarına destek olunması amaçlanmalıdır. Bunun için öncelikle şirketin mevcut durumunun anlaşılması gerekmektedir. Sektörel iyi uygulamalar ancak şirketin mevcut durumu, vizyon, amaç ve ihtiyaçları göz önüne alınarak şirket süreçlerine sürdürülebilir bir şekilde entegre edilebilir. Kurumsal gelişim çalışmaları ancak bu aşamadan sonra gerçekçi bir şekilde planlanabilir ve uygulanabilir. Şirketler kurumsal gelişimini sağladığı ölçüde Turquality’ye hazır hale gelecek, özel olarak Turquality için hazırlık yapmasına gerek kalmayacak ve sonunda Turquality’nin global marka yaratma amacına uygun ve bunu sağlayabilecek bir altyapıya kavuşacaktır.

 

  1. Mevcut Durum Analizi

Şirketin vizyonunu, amaçlarını, kurumsallık seviyesini, süreçlerinin olgunluk seviyesini ve finansal gücünü anlamak için organizasyon yapısında bulunan birimlerle ve üst yönetimle görüşmeler yapılmalı ve şirket verileri kullanılarak sayısal analizler ortaya konmalıdır. Bu aşamanın sonucunda Turquality’ye girme amacı göz ardı edilmeden, kurumsal gelişim çalışmaları için gerekli proje portföyü ve gerekli zaman planı belirlenmelidir.

İlk aşamada yapılan çalışmalar şirketin sadece Turquality ihtiyaçlarına yönelik değil aynı zamanda global bir marka haline gelmek için gerekli dönüşümü sağlamaya dönük bir vizyon oluşturma amacıyla da yapılmalıdır.

  1. Kurumsal Gelişim Çalışmaları

İlk aşamada belirlenen proje portföyünü hayata geçirmek için detay planlamaların yapıldığı, proje yönetim sisteminin oluşturulduğu, proje hedeflerinin  - ekiplerinin – planının belirlendiği ve uygulamanın gerçekleştiği aşamadır.

Proje yönetim metodolojileri kapsamında projelerin zaman, kapsam, maliyet anlamında takip edilmesi, ekiplerin çalışmalarının koordine edilmesi, gerekli eğitimlerin verilmesi ve kapsamın gerçekleştirilerek çıktıların hayata alınması gibi proje yönetim uygulamaları 2. aşamada gerçekleştirilmelidir.

  1. Uygulamaların Takip Edilmesi

Turquality’nin ortaya koyduğu global marka yaratma vizyonu için önemli gereksinimlerin başında daha önce de belirtildiği gibi süreklilik gelmektedir. Bu nedenle projelerin çıktılarının hayata geçirilmesi, uygulamaların takip edilmesi ve gerekli noktalara düzenleyici faaliyetlerin uygulanması, çıktıların şirket kültürüne yerleşmesinin sağlanması gibi dönüşümü destekleyici çalışmalar yapılmalıdır. Yapılan hatalardan bir tanesi, yapılan bir projenin sadece çıktıların oluşturulması ile tamamlandığının düşünülmesidir. Ancak esas önemli olan, gerçekten şirkete fayda sağlayacak ve projeyi başarılı kılacak olan aşama, şirketin proje çıktılarını günlük hayatına alabilmesidir, sonuçlarını izleyebilmesi ve gerekli düzeltmeleri uygulayabilmesidir.